Regulamin strony

Zapisy o prawie autorskim znajdują się w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych wraz z późniejszymi zmianami. Korzystanie z Serwisu Polimaty.pl jest równoznaczne ze zgodą Użytkownika na wymienione poniżej postanowienia Regulaminu.

§ 1 Określenia użyte w regulaminie oznaczają:

1. Regulamin – niniejszy „Regulamin Serwisu Polimaty.pl”;
2. Polimaty – określenie działalności gospodardczej prowadzonej pod firmą Radosław Kotarski Nordheim z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jana Czeczota 31, 02-607 Warszawa, zarejestrowana w Ewidencji Działalności Gospodarczej w Krakowie oraz w Urzędzie Skarbowym pod numerem NIP: 929-173-65-77
3. Serwis Polimaty.pl – serwis internetowy umożliwiający Użytkownikom zamieszczanie oraz publiczne udostępnianie autorskich tekstów, zdjęć ich autorstwa oraz komentarzy, prowadzony przez Polimaty pod aktualnym adresem elektronicznym www.polimaty.pl oraz pod adresami elektronicznymi będącymi przekierowaniami do tego adresu, a także każdym innym adresem elektronicznym będącym jego uzupełnieniem lub kontynuacją, a także każdym, który go zastąpi;

§ 2 Komentowanie w Serwisie Polimaty.pl

1. Poniższe zasady określają zasady uczestniczenia w forum wymiany komentarzy w Serwisie Polimaty.pl oraz w innych serwisach POLIMATY poprzez wymianę informacji, komentarzy i opinii.
2. Dostęp do Serwisu Polimaty.pl oraz do komentarzy pod artykułami zamieszanymi w Serwisie Polimaty.pl posiadają wszyscy użytkownicy publicznej sieci teleinformatycznej posiadający konto w serwisie Facebook.com.
3. Żaden użytkownik nie może identyfikować się wyrażeniem powszechnie uznawanym za wulgarny, oznaczeniem komercyjnym lub łudząco i celowo podobnym do loginu innego użytkownika posiadającego konto. Serwis Polimaty.pl uwarunkowuje umożliwienie zamieszczania wpisów od dokonania przez użytkowników uprzedniej rejestracji w serwisie Facebook.com.
4. Serwis Polimaty.pl umożliwia prezentowanie różnych poglądów, tym samym polemikę w każdym temacie. POLIMATY nie weryfikuje zamieszczanych treści pod kątem ich prawdziwości i rzetelności, tym samym nie ingeruje w przebieg dyskusji.
5. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na stronach Polimaty.pl treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc. Niedopuszczalne jest również umieszczanie w Serwisie Polimaty.pl treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe oraz naruszających zasady Netykiety.
6. Niedopuszczalne jest również umieszczanie:
o przekazów reklamowych
o wszelkich materiałów chronionych prawem autorskim, do których rozpowszechniania użytkownik nie jest uprawniony.
7. Umieszczanie na stronach Serwisu Polimaty.pl przekazów reklamowych dopuszczalne jest wyłącznie przez uprawnionych przez POLIMATY użytkowników, na określonych stronach serwisu.
8. Niedopuszczalne jest zamieszczanie wpisów nie posiadających treści.
9. POLIMATY zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w pkt 4, 5 i 6 Regulaminu, jak również prawo do blokowania uczestnictwa w Serwisie Polimaty.pl w stosunku do osób naruszających postanowienia Regulaminu.
10. Osoby zamieszczające wypowiedzi w Serwisie Polimaty.pl rozpowszechniają swoje wypowiedzi na własną odpowiedzialność. Każdy wyrażający swoje opinie ponosi odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób.
11. Użytkownikom notorycznie naruszającym Regulamin administracja Serwisu Polimaty.pl ma prawo blokować dostęp do komentarzy w serwisie poprzez wystąpienie do platformy Facebook.com o zablokowanie, lub usunięcie konta takiego użytkownika.
12. Komentujący w Serwisie Polimaty.pl wyrażają zgodę na umieszczenie tych treści na wszystkich stronach serwisów prowadzonych przez POLIMATY w wybranej przez POLIMATY formie.
13. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu Polimaty.pl, komentarzy pod artykułami, lub zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres: kontakt@Polimaty.pl
14. POLIMATY będzie rozpatrywać reklamacje, które zostały nadesłane drogą elektroniczną lub listowną. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji na adres składającego reklamację wskazany w reklamacji.
15. POLIMATY zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Z aktualnie obowiązującym Regulaminem można zapoznać się w dowolnym momencie na stronie: www.Polimaty.pl.
16. POLIMATY zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za umieszczane komentarze w ramach Serwisu Polimaty.pl
17. Regulamin obowiązuje od dnia 21 marca 2013.

§ 3 Inne postanowienia Regulaminu

1. Zawartość Serwisu Polimaty.pl jest chroniona prawem autorskim.
2. Wszelkie prawa nieprzyznane niniejszym wprost są zastrzeżone.
3. Reprodukcja, przekazanie, dystrybucja lub przechowywanie części lub całości tej zawartości w dowolnej formie bez uprzedniej pisemnej zgody POLIMATY jest zabronione, jeżeli nie spełnia poniższych warunków.
4. POLIMATY udziela zgody na przeglądanie stron internetowych Polimaty.pl na komputerze i drukowanie kopii lub wyciągów z tych stron wyłącznie do własnego użytku; jeśli nie uzyskano pisemnej zgody firmy POLIMATY, redystrybucja tych materiałów jest zabroniona.
5. Poszczególne dokumenty na naszych stronach internetowych mogą podlegać dodatkowym warunkom określonym w tych dokumentach.
6. Użytkowanie tej strony i jej zawartości jest dozwolone dla potrzeb prywatnych, niekomercyjnych.
7. Używanie notatek prasowych i innych dokumentów o charakterze publicznym jest dozwolone w komunikatach publicznych pod warunkiem podania źródła tych informacji.
8. Zawartość Serwisu Polimaty.pl jest dostarczana na zasadzie „jaka jest” oraz „taka jak dostępna”. POLIMATY nie gwarantuje, że strony internetowe będą działać nieprzerwanie i bezbłędnie.
9. POLIMATY zastrzega sobie prawo do zmiany tych stron lub cofnięcia prawa dostępu do nich w każdej chwili.
10. Nie udziela się żadnego rodzaju gwarancji bezpośrednich ani dorozumianych, w tym między innymi gwarancji dotyczących tytułu lub nienaruszania przepisów ani też dorozumianych gwarancji możliwości sprzedaży lub odpowiedniości do określonych celów w związku z dostępnością, dokładnością, rzetelnością lub zawartością tych stron.
11. POLIMATY nie ponosi odpowiedzialności za żadne bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, specjalne lub wtórne szkody, utracone zyski lub przerwy w działalności wynikające z używania lub niemożności użycia tej usługi, nawet jeśli została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód. Niektóre jurysdykcje nie dopuszczają wykluczenia pewnych gwarancji lub ograniczenia odpowiedzialności, tak więc powyższe ograniczenia lub wykluczenia mogą nie mieć zastosowania w danym przypadku. W takiej sytuacji odpowiedzialność POLIMATY będzie ograniczona do maksymalnego poziomu dopuszczalnego prawem.
12. W celu ułatwienia dostępu POLIMATY może umieszczać łącza do stron internetowych należących lub prowadzonych przez inne podmioty.
13. Łącząc się z witryną należącą do innego operatora, należy zapoznać się z zasadami korzystania z tej witryny i zaakceptować je przed jej użyciem.
14. Użytkownik przyjmuje też do wiadomości, że POLIMATY nie ma kontroli nad zawartością takich witryn i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za materiały tworzone i publikowane w witrynach należących do osób trzecich. Ponadto łącza do witryny nienależącej do POLIMATY nie sugerują, że POLIMATY popiera określoną firmę, produkty lub usługi wymieniane w tego rodzaju witrynie.
15. Przekazując materiały do któregokolwiek z naszych serwerów na przykład pocztą elektroniczną lub poprzez strony internetowe POLIMATY, zgadzasz się i przyjmujesz do wiadomości, że:
(a) materiały nie mogą zawierać pozycji niezgodnych z prawem lub nienadających się do publikacji z innych powodów;
(b) dołożysz wszelkich uzasadnionych starań, aby przejrzeć i usunąć wirusy lub inne zanieczyszczające i szkodliwe elementy przed przekazaniem nam jakichkolwiek materiałów; oraz
(c) musisz być właścicielem materiałów lub posiadać nieograniczone prawo do przekazania ich do nas, natomiast POLIMATY może publikować te materiały bezpłatnie lub włączać je oraz koncepcje w nich przedstawione do swoich produktów bez ponoszenia odpowiedzialności;
(d) nie podejmiesz żadnych działań przeciwko nam w związku z przekazanymi materiałami.
16. POLIMATY nie przegląda i nie może przeglądać zawartości umieszczanej przez użytkowników w jej witrynie i nie jest odpowiedzialna za tego rodzaju treści.
17. Logo i nazwa Serwisu Polimaty.pl są własnością POLIMATY.
18. Inne wymienione tu nazwy materiały (filmy, zdjęcia, artykuły) mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi odpowiednich właścicieli. Dostęp do tej witryny nie powinien być interpretowany jako dorozumiane przyznanie, udzielenie lub przekazanie w inny sposób jakiejkolwiek licencji na używanie jakichkolwiek znaków umieszczonych w tej witrynie bez uprzedniej pisemnej zgody POLIMATY lub osób trzecich, do których one należą.

Udostępnij: